CAST      

ITE Inspecció Tècnica d'Edificis

ITE Inspecció Tècnica d'Edificis

El teu edifici és anterior a 1950?

Està en bon estat de conservació?

Fes una inspecció tècnica i queda’t tranquil.

Tenir una inspecció tècnica del teu edifici és d’obligat compliment segons la seva antiguitat.

Els propietaris de immobles o comunitats de propietaris han de encomanar la inspecció a un tècnic competent que examinarà visualment l’edifici i redactarà un informe amb l’estat general, les deficiències detectades i el termini per esmenar-les.

La inspecció tècnica de edificis és obligatòria per als:

Segons l’antiguitat de l’edifici, els terminis màxims per passar la inspecció són:

Antiguitat de l'edifici Termini màxim
Anteriors a 1930 Fins el 31 desembre 2012
Entre 1931 i 1950 Fins el 31 desembre 2013
Entre 1951 i 1960 Fins el 31 desembre 2014
Entre 1961 i 1970 Fins el 31 desembre 2015
A partir de 1971 Fins el 31 desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

El informe es lliurarà als propietaris, a les comunitats i a l´Agència d´Habitatge.

L'Agència d'Habitatge atorgarà un Certificat d'aptitud, d'apte o no apte, que es notificarà directament al propietari.

Aquesta certificació és un requisit legal derivat al Decret 187/2010 de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges.

Contacta amb nosaltres i concertarem una visita.