CAST      

Tècnic de Capçalera

Tècnic de Capçalera

Hi ha esquerdes o humitats a l’edifici?

La comunitat de veïns vol iniciar un programa de manteniment de l’edifici?

La façana té perill de despreniments?

S’ha d’instal·lar un ascensor i millorar l’accessibilitat?

El tècnic de capçalera és el professional que, per encàrrec de la comunitat de propietaris, vetlla per la conservació i el manteniment de la casa i la qualitat de la construcció, allarga la vida de l’edifici i assegura la qualitat de vida dels seus ocupants.

És un metge que té cura de la salut d’un edifici d’habitatges.

L’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació col·legiat és un professional amb la preparació tècnica idònia per assumir aquesta funció.

Els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps cal fer-hi operacions de rehabilitació. Molts edificis requereixen, a més, una posada al dia pel que fa a les seves instal·lacions, condicions d’accessibilitat i confort.

En aquest sentit, esdevé necessari l’ajut d’un tècnic de capçalera coneixedor de l’edifici, que guiï les operacions que cal fer en cada moment per assegurar-ne el correcte manteniment i adequar l’edifici a la legislació vigent.

En què et podem ajudar?

Valorarem i diagnosticarem l’estat de conservació de l’edifici per informar de les mesures correctores necessàries.

Projectarem, dirigirem i gestionarem les obres que calen per mantenir l’edifici en bones condicions d’ús.

Planificarem i gestionarem el manteniment preventiu i correctiu de l’edifici, i les reparacions necessàries tenint en compte els seu cicle de vida.

Adequarem l’edifici als requeriments legislatius, fent-nos càrrec de la gestió d’autoritzacions administratives i tramitacions amb les administracions públiques, empreses subministradores i altres entitats.

Estudiarem i avaluarem l’adequació ambiental de l’edifici i les seves condicions d’eficiència energètica i d’accessibilitat.

T’informarem i valorarem la situació de l’edifici a efectes urbanístics i jurídics.

A Metric podeu trobar l’assessorament d’un tècnic de capçalera amb experiència.